antoś klauza
Subkonto nr: 101550302
wiek: 5 lat

O mnie

Mam na imię Antoś. Urodziłem się 13. lipca 2016 roku. Chodzę do specjalnego przedszkola dla dzieci z autyzmem.

Jestem pogodnym i zawsze uśmiechniętym chłopcem, lubię chodzić do przedszkola i lubię się uczyć.
Autyzm wykryto u mnie kiedy miałem 1,5 roku, mimo diagnozy nie tracę wiary i pogody ducha. Staram się dogonić inne dzieci w moim wieku i w przyszłości jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie.
Antoś potrzebuje dodatkowych zajęć z logopedą ponieważ w przedszkolu jest tylko 1.5 godziny tygodniowo i trzeba zapisywać Antka prywatnie do logopedy, w chwili obecnej wypowiada niezrozumiałe słowa.
Antek małymi kroczkami robi postępy, sam jeszcze nie je posiłków, jest karmiony. Kubeczek umie trzymać i z niego pić, wcześniej tego nie robił. Jest rozproszony i nie umie jeszcze skupić uwagi na rzeczy którą robi. Syn jeszcze chodzi w pieluszce całą dobę, powoli uczymy jego odzwyczajać.
Antek ma całościowe zaburzenia rozwojowe, w chwili obecnej jesteśmy po badaniach genetycznych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie- czekamy na wyniki i dalszą diagnozę.
Potrzebujemy funduszy na jego dalszą rehabilitację, zajęcia logopedyczne, których potrzeba dużo aby syn zaczął mówić, terapia SI, terapia autyzmu, oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, również bardzo ważne są prywane konsultacje ze specjalistami takimi jak: neurolog dziecięcy, dietetyk, psychiatra dziecięcy oraz inni specjaliści, w tym również terapie rodzinne. Badania te z reguły nie są finansowane, a jeżeli już są, to z okresem bardzo długiego oczekiwania na wizytę.
Staramy się również pozyskać środki na turnusy rehabilitacyjne, które mogą pomóc naszemu synowi i zapewnić poprawę dla jego zdrowia i lepszego funkcjonowania.
Uprzejmie dziękujemy za Wszystkie wpłaty dla Naszego dziecka w imieniu Antka i własnym.
Pozdrawiamy.My name is Antoś. I was born on July 13, 2016. I attend to a special infant school for autistic children.
I am a cheerful and always smiling boy, I like attending to an infant school and I like to learn. I was diagnosed with autism when I was 1.5 years old, despite the diagnosis I do not lose faith and serenity. I am trying to catch up with other children my age and in the future to function the best I can in society. Antoś needs additional classes with a speech therapist because there is only 1.5 hours a week in the infant school and he must attend privately to a speech therapist, at the moment he utters incomprehensible words. Antek is making little progress, he is not eating by himself yet, he must be fed. He can hold and drink from a cup, he hasn't done it before. He is distracted and cannot focus his attention on the things he is doing, yet. My son is still wearing diapers around the clock, we are slowly learning how to dishabituate him. Antek has a holistic developmental disorder, we are currently after genetic tests at the Mother and Child Institute in Warsaw - we are waiting for the results and further diagnosis. We need funds for his further rehabilitation, speech therapy classes, which my son need a lot to speak, SI therapy, autism therapy, and therapy for early support of child development, also very important are consultations with specialists such as: pediatric neurologist, dietitian, child psychiatrist and other specialists, including family therapies. These medical examinations are usually not financed, and if they are already, then with a very long waiting time for an appointment. We are also trying to raise funds for rehabilitation stays that can help our son and provide improvement for his health and better functioning. Thank you for all payments for our child on behalf of Antek and our own. Greetings.

Galeria

Jak można mi pomóc

Darowiznę można przekazać w dowolnym momencie korzystając z bezpiecznej płatności online lub wpłacając pieniądze na konto (przelewem bankowym lub na poczcie).

W celu przekazania wsparcia przelewem bankowym należy dokonać przelewu na poniższe dane:

Fundacja Miej Serce
ul. Jankowicka 9
44-201 Rybnik

Bank PKOBP 20 1020 2472 0000 6202 0364 1610

Tytułem: antoś klauza - Subkonto nr 101550302

Na koniec

Z całego serca chcę podziękować wszystkich osobom za pomoc i wsparcie, którego tak potrzebuję. Dziękuję za Państwa dobroć i szczodrość którą okazaliście i proszę o dalszą pamięć o mnie :-)

Z serdecznymi pozdrowieniami
antoś klauza