Regulamin

Regulamin Subkont Podopiecznych Fundacji Miej Serce

Słowniczek:

 • Fundacja – Fundacja Miej Serce z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, 44-201 Rybnik, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000368135, NIP 642‑314‑31‑06 REGON 241749910;
 • Strona internetowa Fundacji – strona internetowa udostępniona pod adresem www.miejserce.pl;
 • Podopieczny – dziecko do 18. roku życia, zarejestrowane w Fundacji, dla którego zostało utworzone Subkonto;
 • Subkonto – indywidualny profil Podopiecznego w Fundacji utworzony przez Przedstawiciela Podopiecznego w ramach Konta,
 • Przedstawiciel Podopiecznego – rodzic, pod którego władzą rodzicielską Podopieczny pozostaje lub ustanowiony przez sąd dla Podopiecznego opiekun;
 • Konto – strona internetowa udostępniona przez Fundację, służąca wymianie danych między Przedstawicielem Podopiecznego a Fundacją, w szczególności umożliwiająca utworzenie Subkonta, zgłaszania zmiany danych Przedstawiciela Podopiecznego i Podopiecznego, wnioskowania o wsparcie na wskazany przez Przedstawiciela cel, zgłaszania potrzeby przeprowadzenia zbiórek pieniężnych dla Podopiecznego oraz podglądu tych danych;
 • Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała wpłaty darowizny na rzecz Podopiecznego;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej Fundacji.

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom do 18 roku życia.
 2. Środki pieniężne wpłacane przez Darczyńców na  rzecz Podopiecznych przypisane są do Subkont Podopiecznych. Dla każdego Podopiecznego Fundacja prowadzi osobne Subkonto o indywidualnym numerze identyfikacyjnym umożliwiającym przyporządkowanie wpłat dokonywanych przez Darczyńców do poszczególnych Podopiecznych.
 3. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Podopiecznym pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.

 

§ 2 Konta i Subkonta 

 1. Utworzenie Subkonta wymaga wcześniejszego założenia przez Przedstawiciela Podopiecznego Konta na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: subkonta.miejserce.pl/register
 2. Do poprawnego działania Konta, w tym rejestracji Konta, logowania na Konto, tworzenia Subkonta wymagane są:
  • posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa: preferowana przeglądarka Google Chrome (ostatnie trzy wersje) z włączoną obsługą JavaScript,
  • posiadanie adresu e-mail.
 3. Założenie Konta wymaga:
  • wypełnienia formularza, w którym Przedstawiciel Podopiecznego ma obowiązek podania następujących danych Przedstawiciela Podopiecznego:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • adresu e-mail,
  • numeru telefonu,
  • ustalenie hasła dostępowego umożliwiającego późniejsze logowanie się do Konta,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego, a także Przedstawiciela Podopiecznego oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odpowiednich oświadczeniach.
 4. Konto może zostać również utworzone za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google” lub „Zaloguj się przez konto Facebook”, dzięki czemu nie trzeba ustawiać hasła dostępowego, gdyż logowanie nastąpi poprzez konto Facebook lub konto Google. Następnie należy podać:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres email,
  • numer telefonu,
  • wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego, a także Przedstawiciela Podopiecznego oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odpowiednich oświadczeniach.
 5. Po utworzeniu Konta Przedstawiciel Podopiecznego może utworzyć Subkonto. Subkonto może zostać utworzone na głównej stronie Konta poprzez kliknięcie w link „Dodaj subkonto dziecka” lub poprzez zakładkę „Subkonta” widoczną na stronie Konta.
 6. Utworzenie Subkonta wymaga:
  • podania w odpowiednich polach imienia i nazwiska Podopiecznego, opisu jego sytuacji, daty urodzenia, wnioskowanej kwoty wsparcia, celu, na który ma zostać przeznaczona wnioskowana kwota;
  • dołączenia zdjęcia głównego Podopiecznego,
  • dołączenia skanu lub zdjęcia orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o chorobie lub innego dokumentu potwierdzającego chorobę Podopiecznego,
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Podopiecznego przez Fundację oraz zaakceptowania Regulaminu Subkont i Polityki Prywatności.
 7. Przy tworzeniu Subkonta Przedstawiciel Podopiecznego może dodać dodatkowe zdjęcia (nie więcej niż 10) a także wyrazić chęć udziału Podopiecznego w akcjach dobroczynnych organizowanych przez Fundację.
 8. Tworząc Subkonto Przedstawiciel Podopiecznego wyraża zgodę na publikację wizerunku Podopiecznego na stronach internetowych Fundacji, profilu Fundacji na portalach społecznościowych oraz użycie zdjęć udostępnionych przez Przedstawiciela Podopiecznego w celach promocji pozyskiwania środków finansowych dla Podopiecznego m.in. poprzez ulotki dobroczynne, kampanie marketingowe w Internecie, w tym w serwisach społecznościowych.
 9. W wypadku wyrażenia chęci udziału w akcjach dobroczynnych niezbędne jest wyrażenie dodatkowej zgody na wykorzystanie zdjęć i wizerunku Podopiecznego przy akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację na portalach społecznościowych lub w innych mediach.
 10. Profil Podopiecznego jest udostępniany publicznie na stronach internetowych Fundacji (m.in. miejserce.pl i czaspomagac.pl i innych jeśli zajdzie taka potrzeba) po zaakceptowaniu ze strony administratora Subkont (osobę upoważnioną przez Fundację).
 11. Przedstawiciel Podopiecznego może upoważnić do kontaktu w sprawie Subkonta inną osobę. Dodanie osoby do kontaktu wymaga podania imienia i nazwiska tej osoby oraz jej adresu e-mail i numeru telefonu.
 12. Subkonta tworzone są wyłącznie w celu gromadzenie wpłat na rzecz Podopiecznego, dla którego zostało utworzone Subkonto.
 13. Środki przypisane do Subkonta mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele zgodne ze statutem Fundacji. 
 14. Subkonto oraz środki na nim zgromadzone mogą zostać czasowo i bezterminowo zawieszone w sytuacjach spornych, do czasu wyjaśnienia danej sytuacji.
 15. Na wskazany przez Przedstawiciela Podopiecznego adres e-mail Fundacja będzie przesyłała wiadomości dotyczące Subkonta, jak również informacje o konieczności aktualizacji danych niezbędnych do prowadzenia Subkonta, uzupełnienia tych danych, przesłania dokumentów, aktualizacji dokumentów.
 16. Konto oferuje możliwość skorzystania z funkcji czat służącej do bezpośredniego kontaktu z Fundacją w czasie rzeczywistym. Kontakt z Fundacją za pomocą funkcji chat jest możliwy we wskazanych na stronie internetowej Fundacji godzinach i jest uzależniony od dostępności w danej chwili pracownika Fundacji.

 

§ 3 Rozliczenie środków 

 1. Wszystkie środki wpłacone przez Darczyńców lub przekazane w ramach 1,5% podatku dochodowego są własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji.
 2. Środki wpłacone przez Darczyńców przypisywane są do Subkonta raz w miesiącu. Przypisanie obejmuje środku wpłacone przez Darczyńców w okresie miesiąca kalendarzowego i następuje nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki zostały wpłacone.
 3. Środki przypisywane są do Subkonta na podstawie numeru Subkonta. Przypisanie Środków wymaga podania pełnego numeru Subkonta bez przerw i dodatkowych znaków.
 4. Środki w ramach przekazania 1,5% podatku dochodowego są przypisywane do Subkonta raz w roku, w terminie do końca danego roku, na podstawie raportu przekazanego Fundacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz znajdującego się w raporcie celu szczegółowego, zawierającego poprawny numer Subkonta bez przerw i dodatkowych znaków.
 5. W wypadku gdyby Przedstawiciel Podopiecznego posiadał informację o dokonanej wpłacie, która została dokonana na rzecz zarejestrowanego przez niego Podopiecznego, a która nie spełnia wymagań określonych w ust. 3, Przedstawiciel Podopiecznego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Fundacji. W wypadku gdy to możliwe, Przedstawiciel Podopiecznego przekazuje wraz z informacją o wpłacie potwierdzenie wpłaty.
 6. Środki pieniężne przypisane do Subkonta przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb Podopiecznego, przede wszystkim:
  • finansowanie leczenia oraz/lub rehabilitacji Beneficjenta;
  • pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Beneficjenta;
  • pokrycie kosztów uczestnictwa Beneficjenta w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-zajęciowych;
  • finansowanie zakupu zabawek, oraz odzieży
  • dożywianie, zakup specjalistycznych odżywek
  • refundację wydatków związanych z leczeniem i niezbędnym utrzymaniem dziecka z niepełnosprawnością.
  • inne potrzeby zgłoszone przez Przedstawiciela Podopiecznego i zaakceptowanych przez Zarząd Fundacji.
 7. Podstawą pokrycia kosztów lub ich refundacji jest posiadanie odpowiedniej ilości środków przypisanych do Subkonta oraz przesłanie przez Przedstawiciela Podopiecznego faktur/rachunków zgodnych z poniższymi wymaganiami w oryginale.
 8. Koszty, o których mowa w ust. 6 dokumentowane są fakturami lub rachunkami w oryginale, w których jako odbiorca/nabywca usługi lub towaru wskazana została Fundacja. Faktura lub rachunek musi zawierać dane Fundacji w tym nr NIP. Faktury uproszczone, z których należność nie przekracza ogółem kwoty 450 zł lub 100 Euro zawierać muszą co najmniej nr NIP Fundacji.
 9. Podstawą pokrycia lub refundacji kosztów może być faktura lub rachunek wystawione na dane Podopiecznego lub Przedstawiciela Podopiecznego w wypadku, gdy Fundacja nie jest jedynym płatnikiem za towar lub usługę albo jedynym podmiotem refundującym koszty.
 10. Koszty, które mają zostać pokryte lub zrefundowane przez Fundację muszą zostać rozliczone w roku, w którym zostały wystawione rachunki lub faktury dokumentujące te koszty.
 11. Zwrot środków pieniężnych za koszty następuje bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Przedstawiciela Podopiecznego lub przekazem pocztowym. Rozliczenie środków za dany miesiąc będzie następować do końca następującego po nim miesiąca.
 12. Przedstawiciel Podopiecznego ma możliwość przekazania numeru rachunku bankowego służącego do rozliczeń z Fundacją w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://subkonta.miejserce.pl/documents
 13. W przypadku śmierci Podopiecznego środki przekazywane są na potrzeby innych Podopiecznych lub na inne cele statutowe Fundacji.
 14. Informacja o przypisanych do Subkonta środkach jest przekazywana Przedstawicielowi Podopiecznego za pomocą Konta.

 

§ 4 Likwidacja Subkonta 

 1. Likwidacja Subkonta następuje:
  • w przypadku śmierci Podopiecznego,
  • w przypadku rażących naruszeń przez Przedstawiciela Podopiecznego postanowień niniejszego Regulaminu lub braku możliwości współpracy i porozumienia się z Przedstawicielem,
  • w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia Subkonta, a także przekazywania i rozliczania środków przypisanych do Subkonta,
  • zgłoszenia przez Przedstawiciela Podopiecznego żądania likwidacji Subkonta lub Konta,
  • z innych ważnych powodów uniemożliwiających prowadzenie Subkonta lub Konta.
 2. Likwidacja Subkonta lub Konta wraz z zarejestrowanymi za jego pomocą Subkontami następuje po akceptacji ze strony administratora Subkont.
 3. W wypadku, gdy środki przypisane do Subkonta nie zostały wykorzystane w całości, najpóźniej w chwili zgłoszenia żądania likwidacji Subkonta lub Konta, Przedstawiciel Podopiecznego ma obowiązek wskazać innego Podopiecznego Fundacji, na którego potrzeby mają zostać przeznaczone te środki lub wskazać cel Fundacji, na jaki chce, aby środki zostały przekazane. W wypadku nie wskazania przez Przedstawiciela Podopiecznego innego Podopiecznego Fundacji lub celu Fundacji, decyzję o przeznaczeniu środków podejmuje Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może przeznaczyć środki wyłącznie na cele statutowe Fundacji lub na potrzeby Podopiecznego lub Podopiecznych Fundacji.

 

§ 5 Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: miejserce.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 1. Przedstawiciel Podopiecznego ma obowiązek informować Zarząd Fundacji o każdorazowej zmianie danych miejsca zamieszkania Podopiecznego, stanie zdrowia Podopiecznego, zmianie opiekuna prawnego oraz o zmianach celu wskazanego przy tworzeniu Subkonta.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.