Regulamin

Regulamin Subkont Beneficjentów Fundacji Miej Serce

Słowniczek:

 • Beneficjent – dziecko do 18 roku życia, zarejestrowane w Fundacji i posiadające Subkonto;
 • Fundacja – FUNDACJA MIEJ SERCE, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik, KRS 0000 368 135;
 • Opiekun Beneficjenta – osoba pełnoletnia będąca opiekunem prawnym Beneficjenta;
 • Subkonto – indywidualny numer, na którym gromadzone i rozliczane są środki pieniężne przekazywane przez Darczyńców na potrzeby Beneficjenta;
 • Wniosek – formularz przeznaczony do rejestracji nowego Beneficjenta Fundacji.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. W ramach swojej działalności statutowej Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom do 18 roku życia.
 2. Środki pieniężne lokowane są na indywidualnie numerowane Subkonta Beneficjentów. Każdy Beneficjent posiada własne Subkonto.
 3. Fundacja zapewnia zarówno Darczyńcom jak i Beneficjentom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.

 

§2 Subkonta

 1. Utworzenie Subkonta dla Beneficjenta uwarunkowane jest pozytywną weryfikacją Wniosku, który znajduje się na stronie https://www.miejserce.pl/rejestracja/
 2. Prawidłowe wypełnienie Wniosku wymaga podania następujących danych, zgodnych ze stanem faktycznym: imię opiekuna, nazwisko opiekuna, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Po utworzeniu Subkonta Beneficjenta można zamieścić w indywidualnym profilu zdjęcie Beneficjenta oraz historię choroby wraz ze wskazaniem celu gromadzenia środków.
 4. Wpłaty na subkonto mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu gotówkowego lub za pośrednictwem płatności online. Środki pieniężne można także przekazać ofiarując 1% podatku przy okazji corocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Wpłat można dokonywać również w siedzibie Fundacji.
 5. Subkonta tworzone są wyłącznie w celu gromadzenie wpłat na pomoc danemu Beneficjentowi.
 6. Środki zgromadzone na Subkontach mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele zgodne ze statutem Fundacji. 
 7. Dodając podopiecznego, Opiekun Beneficjenta wyraża zgodę na publikację wizerunku na stronach Fundacji Miej Serce, jej profilu na portalu społecznościowym Facebook, oraz użycie zdjęć Podopiecznego w celach promocji pozyskiwania środków finansowych dla swojego dziecka m.in. poprzez ulotki dobrocznynne.

 

§3 Rozliczenie środków

 1. Wszystkie środki wpłacone na Subkonta są własnością Fundacji. Środkami dysponuje Zarząd Fundacji. Środki znajdujące się na Subkoncie Beneficjenta nie są jego własnością, służą one zaspokojeniu potrzeb Beneficjenta, przede wszystkim:
  • Pokryciu kosztów leczenia oraz/lub kosztów rehabilitacji Beneficjenta;
  • Pokryciu kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla Beneficjenta;
  • Pokryciu kosztów uczestnictwa Beneficjenta w warsztatach terapeutycznych i terapeutyczno-zajęciowych;
  • Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego;
  • Finansowanie zakupu zabawek, oraz odzieży
  • Dożywianie, zakup specjalistycznych odżywek
  • Pomocy społecznej tj. refundacji wydatków związanych z leczeniem i niezbędnym utrzymaniem niepełnosprawnych dzieci.
 2. Podstawą do refundacji kosztów jest posiadanie odpowiedniej ilości środków na Subkoncie oraz przesłanie faktur/rachunków zgodnych ze statutem fundacji przez Beneficjenta lub Opiekuna Beneficjenta.
 3. Wszelkie zobowiązania dokumentowane są fakturami/rachunkami wystawionymi na Fundację lub w przypadku refundacji wydatków na Rodzica/Opiekuna.
 4. Zwrot środków pieniężnych lub zapłata za wydatki następuje bezgotówkowo przelewem bankowym lub też przekazem pocztowym. Rozliczenie środków za dany miesiąc będzie następować do końca następnego miesiąca.
 5. W przypadku śmierci Beneficjenta środki przekazywane są na inne cele Beneficjentów, lub na cele statutowe Fundacji.

 

§4 Likwidacja Subkonta

 1. Likwidacja Subkonta następuje:
  • Po zrealizowaniu celu prowadzonego Subkonta dla danego Beneficjenta,
  • W przypadku śmierci Beneficjenta,
  • W przypadku rażących naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu,
  • Z innych ważnych powodów uniemożliwiających prowadzenie Subkonta.

 

Postanowienia końcowe

 1. Beneficjenci posiadający Subkonto w Fundacji zobowiązani są osobiście, bądź przez Opiekuna Beneficjenta każdorazowo informować Zarząd Fundacji o każdej zmianie danych miejsca zamieszkania Beneficjenta, stanie zdrowia Beneficjenta oraz o zmianach celu wskazanego we Wniosku.
 2. Fundacja corocznie informuje Beneficjenta o stanie jego Subkonta do końca I kwartału roku następującego po roku, w którym zbierane były środki na Subkonto Beneficjenta.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28.11.2015 r.

 

W związku z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami), Fundacja nie udostępnia danych osobowych darczyńców Beneficjentowi, jego Opiekunowi a także osobom trzecim. W oparciu o niniejszą Ustawę, Fundacja nie udostępnia także informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym.