Cele Fundacji

Cele Fundacji Miej Serce


Fundacja Miej Serce swoje cele realizuje poprzez:

a) Dofinansowywanie domów dziecka.

b) Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka.

c) Finansowanie zakupu podręczników, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.

d) Organizowanie kursów językowych.

e) Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.

f) Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

g) Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

h) Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.

i) Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.

j) Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.

k) Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego.

l) Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

m) Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych.

n) Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań.

o) Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań.

p) Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.

q) Organizowanie zbiórek publicznych.