Statut Fundacji

Statut Fundacji „Miej Serce”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Miej Serce”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez: Jacka Ryszkę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Michał Pośpiech w kancelarii notarialnej w Rybniku przy ulicy Plac Kopernika 3, w dniu 13.09.2010, Repertorium A nr 4378/2010.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Rybnik.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 7

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

2. Przedmiotem działalności o której mowa w ustępie 1może być według PKD:

1) 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

2) 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

3) 77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

4) 82.20.Z. Działalność centrów telefonicznych (call center).

3. Dochody osiągane w ramach działalności o której mowa w § 7 przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 9

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 11

1. Celem Fundacji jest:

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6) ochrona i promocja zdrowia;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

15) wypoczynek rehabilitacyjny dzieci i mlodzieży;

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

19) porządek i bezpieczeństwo publiczne;

20) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

21) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22) ratownictwo i ochrona ludności;

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

24) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

25) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

26) promocja i organizacja wolontariatu;

27) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

28) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

30) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

31) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

32) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-31 powyżej

33) dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka,

34) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

35) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

36) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

37) organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

1) Dofinansowywanie domów dziecka..

2) Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka.

3) Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.

4) Organizowanie kursów językowych.

5) Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem.

6) Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

7) Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań.

8) Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci.

9) Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań okresowych.

10) Finansowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i dentystycznego.

11) Finansowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

12) Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych

13) Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań.

14) Upowszechnianie znaczenia profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń i spotkań.

15) Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków..

16) Organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu.

17) Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym,

18) Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży.

19) Pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

20) propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym.

21) pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy,

a szczególnie dzieciom pokrzywdzonym przez ludzi, lub los;

22) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
23) dożywianie osób w szczególności dzieci,

24) ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom rehabilitacyjnych, hospicjom, zwiększaniem dostępu do opieki lekarskiej, oraz zakup lekarstw; przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie
25)  przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie,

26) tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób

niepełnosprawnych,
27) pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie

niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
28) pomocy w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej odpowiedzialności;
29) przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
30) akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych.

31) organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych.

32) dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów.

33)Promowanie przekazywania idei odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji Miej Serce, poprzez reklamy medialne, telewizyjne, prasowe, internetowe, ulotkowe, plakatowe, programy do rozliczeń podatku i wszelkie inne formy reklamy i promocji umożliwiające dotarcie do potencjalnego podatnika.

b) Nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

1) Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

2) Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych i innych.

3) Zbiórki używanej odzieży i zabawek.

4) Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Fundacji Miej Serce.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a kwota 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

§13

1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz wszelkie inne mienie ( ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Majątek Fundacji pochodzi z:

darowizn, spadków, zapisów,

dotacji , subwencji, ofiarności publicznej,

wpływów z działalności gospodarczej – jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,

dochodów z majątku fundacji.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 14

Władzami Fundacji są:

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

Zarząd

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób – Prezesa i Wiceprezesa.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.

3. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.

4. Pierwszy Zarząd powołany jest przez Fundatora, następne przez Radę Fundacji.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.

6. Członkami Zarządu mogą zostać wybrane osoby które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

realizacja celów statutowych,

podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,

zarządzanie majątkiem Fundacji,

opracowywanie planu działalności Fundacji,

opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia.

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą jednomyślnych uchwał.

5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność 2 członków Zarządu.

Rada Fundacji

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybiera Fundator.

5. Odwołanie przez Fundatora członka Rady Fundacji przed upływem kadencji możliwe jest w przypadku działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub sprzecznego z celami Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) śmierci członka.

7. Kadencja członków Rady Fundacji trwa 2 lata.

8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie, członek Rady nie może również pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej w stosunku do Członka Zarządu.

9. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstwa ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:

proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,

ogólna ocena pracy Zarządu,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,

ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji.,

nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 21

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 22

Zabronione jest:

a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania swojego majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakup towarów, lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 23

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.

§ 24

1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu oraz po zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji.

2. Fundator podejmują decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.