Zasiłek wyrównawczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

02.11.2021

Zasiłek wyrównawczy reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jego zadaniem jest obniżenie strat finansowych pracownik ze zmniejszoną sprawnością do pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zmuszeni poddać się rehabilitacji, która mogłaby poprawić stan jego zdrowia. Warunkiem przysługiwania zasiłku wyrównawczego jest również to, że wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji.

 

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

- ma miejsce zmniejszona sprawność do pracy pracownika;

- następuje wykonywanie pracy w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, ewentualnie u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy;

- ma miejsce zmniejszenie wynagrodzenia w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem osiąganym wcześniej.

Kto decyduje o konieczności rehabilitacji?

O konieczności przeprowadzenia rehabilitacji w przypadku danego pracownika decyduje lekarz medycyny pracy lub lekarz orzecznik odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacany przez cały okres trwania rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy kalendarzowych.

Jaka jest wysokość zasiłku wyrównawczego?

Wysokość zasiłku wyrównawczego wynosi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika przez okres jednego roku wstecz, a miesięcznym wynagrodzeniem, które było zmniejszone z powodu niskiej sprawności danej osoby.

Kto wypłaca zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy wypłacają zakład pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż 20 osób, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest ono kwalifikowane jako tzw. przychody z innych źródeł.

Jak rozliczyć zasiłek wyrównawczy w PIT?  

Wszelkie informacje o zasiłku wyrównawczym będą zawarte w formularzu PIT-11 lub PIT-11A, który pracodowca jest zobligowany dostarczyć pracownikowi. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11. W zależności od tego, czy świadczeniobiorca uzyskiwał w danym roku także inne przychody (i jakie) będzie on obowiązany do wykazania przedmiotowego zasiłku, wykorzystując formularz PIT-36 bądź PIT-37.