Poradnik podatkowy

Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku

19.11.2021
Instalacja fotowoltaiczna to wybór, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Jest to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale też oszczędność i niezależność energetyczna, co przy wzrastających cenach prądu jest bardzo interesującym rozwiązaniem. Instalacja paneli fotowoltaicznych jest sporym wydatkiem, ale dzięki temu, że istnieją dofinansowania i ulgi, które sprawiają, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna. Jak odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku? Jak wygląda kwestia opodatkowania? Jaki podatek od fotowoltaiki musisz płacić, decydując się na instalację? Wszystkiego na temat podatku od fotowoltaiki dowiesz się z tego artykułu. Inwestorzy chętnie korzystają z różnych form dofinansowania do zakupu fotowoltaiki. Jednym ze sposobów na częściowy zwrot kosztów jest ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę przy corocznym rozliczeniu podatkowym. Ulgę termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 roku 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.  i wtedy też można było pierwszy raz z niej skorzystać już przy rozliczeniu PIT za rok 2019, a jej popularność wciąż wzrasta. Ten rządowy program sprawia, że instalacja fotowoltaiczna jest tańsza i dzięki temu może więcej osób zaplanować instalację paneli fotowoltaiczych. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie programu Mój Prąd. Firmy, które zajmują się motażem fotowoltaiki bardzo często pomagają klientom i przeprowadzają ich przez formalności związane z udziałem w tych programach i skorzystaniem z ulgi termomodernizacyjnej. Co za tym idzie, klienci przy montażu fotowoltaiki dowiadują się, że mogą odliczyć fotowoltaikę od podatku, a to pozwala im podjąć decyzję o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, która bez tych dofinansowań jest sporym obciążeniem finansowym dla właścicieli budynków. Odliczenie fotowoltaiki jest udogodnieniem i pomocą finansową dla osób, które rozważają instalację fotowoltaiczną dla swojego domu. Zakres ulgi podatkowej W zakres ulgi podatkowej wchodzi przede wszystkim montaż instalacji fotowoltaicznej, ale również instalacja ogniw PV lub kolektorów słonecznych wraz z osprzętem, ocieplenie lub modernizacja dachu, wymiana okien, zamontowanie pompy ciepła, wdrożenie wentylacji wraz z rekuperacją budynku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można również wykonać audyt efektywności energetycznej budynku. Dokładny katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ważną kwestią jest to, że budynek, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna lub wszystkie wymienione powyżej usprawnienia, nie może być w trakcie budowy, powinien być już ukończony. Chciałbyś zamontować instalację fotowoltaiczną, ale zastanawiasz się, czy odliczenie fotowoltaiki od podatku można dokonać bez przeprowadzonego audytu? Uspokajamy – w świetle postanowień ustawy audyt energetyczny nie jest wymagany. W zakres ulgi termomodernizacyjnej wchodzi zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz wszelkie usługi związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na ocielenie budynku to zakup materiałów budowlanych również można odliczyć od podatku. Wymogi skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ważne jest to by zakończyć przedsięwzięcie termomodernizacyjne w ciągu trzech lat, ponieważ w takim okresie możemy skorzystać z ulgi. O czym więcej piszemy w dalszej części artykułu. Dla niektórych przeszkodą okazuje się to, że musimy najpierw nabyć towary, produkty i usługi, które według ustawy o termomodernizacji podlegają odliczeniu od dochodu (np. wydatki na instalację fotowoltaiczną), a dopiero później po zakończeniu roku podatkowego możemy dokonać odliczenia w PIT i uzyskamy zwrot poniesionych kosztów. Powstało wiele możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej jak specjalne kredyty, które często pomagają uzyskać firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki. Ważne jest rownież to, by na bieżąco rozliczać w deklaracji PIT wydatki związane z termomodernizacją (udokumentowane fakturą VAT). Jeśli nie mamy faktury, która potwierdza poniesione koszty nie otrzymamy zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej. Kto może skorzystać z ulgi termodernizacyjnej? Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom - osobom fizycznym, które rozliczają się na skali podatkowej 17% li 32%, ale również przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą rozliczającym się na zasadach ogólnych (skali podatkowej zarówno 17% lub 32%) lub według podatku liniowego (19%) oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej mogą Ci, którzy rozliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musisz być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który poniósł wydatki na dokonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeśli w dniu odliczenia podatnik nie jest już właścicielem lub współwłaścicielem budynku wówczas nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ulga termomodernizacyjna od wydatków poniesionych na panele fotowoltaiczne przysługuje również rolnikom, którzy są podatnikami podatku rolnego oraz posiadają grunt na własność lub użytkują dany grunt wieczyście. Przez jaki czas mogę odliczyć poniesione środki?   Istotą ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację inwestycji termomodernizacyjnej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym również w zabudowie bliźniaczej szeregowej lub grupowej, który służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu. Poniesione wydatki można odliczyć w ramach ulgi w terminie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. "Mój Prąd", a odliczenie od podatku? Rekompensatę za inwestycję włożoną w fotowoltaikę mogą otrzymać również inwestorzy, którzy skorzystali z dopłaty w ramach programu „Mój Prąd”. Dodatkowo wydatek ten można odliczyć od podatku dochodowego także wówczas, gdy instalacja została sfinansowana w postaci pożyczki lub kredytu, niezależnie od tego, jaka jest wysokość spłacanej raty. Żadne z wypisanych powyżej nie ma wspływu na to jaka jest kwota odliczenia. Więcej informacji na temat programu Mój Prąd znajdziesz na stronie internetowej: https://mojprad.gov.pl/ Jaki podatek VAT od fotowoltaiki? Właściciele budynków, którzy wykorzystują energię wytworzoną przez instalację na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, rozliczają się preferencyjną stawką 8% VAT. Dotyczy ona instalacji PV montowanych zarówno na dachu, jak i na gruncie. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby działalności gospodarczej stawka VAT wynosi 23%. Bardzo ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest również to, że nie ma obowiązku płacenia dodatkowych podatków od fotowoltaiki do gminy ani innych podmiotów. Jak obliczyć wysokość ulgi? Jak obliczyć wysokość ulgi? Kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 tysiące złotych. Co ważne, jest ona przypisana do konkretnego podatnika, a nie do samej inwestycji. Dodatkowo z ulgi oddzielnie mogą skorzystać osoby, które są współwłaścicielami budynku, do do którego dokonano wydatków. Każdy z nich może się rozliczyć oddzielnie i skorzystać z odliczenia na PIT 37. Łącznie więc współwłaściciele budynku mogą odliczyć ponad 100 tysięcy złotych poniesionych wydatków. Jedyne co jest potrzebne do rozliczenia to wystawiona faktura przez dostawcę i wykonawcę systemu fotowoltaicznego. WAŻNE! Musimy sami dokonać odliczenia od podatku do 30 kwietnia!   Trzeba jednak pamiętać, że w usłudze Twój e-PIT automatycznie uwzględniona jest tylko ulga na dzieci, ale ulga termomodernizacyjna już nie. Z tego powodu, jeśli chcemy odliczyć panele fotowoltaiczne od podatku, to trzeba samemu zalogować się i zmienić dane w rozliczeniu. Jeśli tego nie zrobimy nasze rozliczenie zostanie zaakceptowanie przez Urząd Skarbowy bez odliczenia wydatków poniesionych na instalację fotowoltaiczną. Ulga termomodernizacyjna jest rozliczana na formularzu PIT O. W PIT/O kwotę odliczenia wskakujemy w części B Odliczenia od dochodu (przychodu) w wierszu 6 Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Natomiast przykładowo w najpopularniejszym zeznaniu PIT–37 kwota ulgi termomodernizacyjnej jest wykazywana w części E „Odliczenia od dochodu”, gdzie wpisywana jest jedna zbiorcza kwota przysługująca z tytułu wszystkich odliczeń od dochodu wykazanych w części B załącznika PIT/O. Podatnicy wpisują ją w pozycji 108 (podatnik) i 109 (małżonek).

Zasiłek wyrównawczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

02.11.2021
Zasiłek wyrównawczy reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jego zadaniem jest obniżenie strat finansowych pracownik ze zmniejszoną sprawnością do pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są zmuszeni poddać się rehabilitacji, która mogłaby poprawić stan jego zdrowia. Warunkiem przysługiwania zasiłku wyrównawczego jest również to, że wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji.   Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki: - ma miejsce zmniejszona sprawność do pracy pracownika; - następuje wykonywanie pracy w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, ewentualnie u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy; - ma miejsce zmniejszenie wynagrodzenia w porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem osiąganym wcześniej. Kto decyduje o konieczności rehabilitacji? O konieczności przeprowadzenia rehabilitacji w przypadku danego pracownika decyduje lekarz medycyny pracy lub lekarz orzecznik odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacany przez cały okres trwania rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy kalendarzowych. Jaka jest wysokość zasiłku wyrównawczego? Wysokość zasiłku wyrównawczego wynosi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika przez okres jednego roku wstecz, a miesięcznym wynagrodzeniem, które było zmniejszone z powodu niskiej sprawności danej osoby. Kto wypłaca zasiłek wyrównawczy? Zasiłek wyrównawczy wypłacają zakład pracy, jeśli zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż 20 osób, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest ono kwalifikowane jako tzw. przychody z innych źródeł. Jak rozliczyć zasiłek wyrównawczy w PIT?   Wszelkie informacje o zasiłku wyrównawczym będą zawarte w formularzu PIT-11 lub PIT-11A, który pracodowca jest zobligowany dostarczyć pracownikowi. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11. W zależności od tego, czy świadczeniobiorca uzyskiwał w danym roku także inne przychody (i jakie) będzie on obowiązany do wykazania przedmiotowego zasiłku, wykorzystując formularz PIT-36 bądź PIT-37.

Zasiłek opiekuńczy - czym jest i jak jest opodatkowany?

26.10.2021
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany osobom, które nie mogą świadczyć pracy, ponieważ muszą sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny. To ochrona przed utratą wynagrodzenia i jednoczesna rekompensata finansowa. Pracownik nie ma jednak prawa do zasiłku opiekuńczego, jeśli przebywa na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym, a także gdy w okresie sprawowania opieki wciąż przysługiwałoby mu wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub z tytułu urlopu wypoczynkowego. Zasiłek opiekuńczy można pobierać do 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 albo do 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym, chorym członkiem rodziny, a także 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie osiągnęło jeszcze pełnoletności.   Prawo do zasiłku opiekuńczego? Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka – o tym, kto otrzyma środki pieniężne za ten okres, decyduje, która osoba pierwsza złoży wniosek.   Ubezpieczenie chorobowe, a zasiłek opiekuńczy?   Konieczne jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego, aby pozyskać zasiłek opiekuńczy. Jednak nie jest konieczna określona karencja - wystarczy, że ubezpieczenie trwa nawet jeden dzień. Zasiłek będzie wynosił 80% podstawy wynagrodzenia i przysługuje za każdy dzień nieobecności, nie wyłączając dni wolnych od pracy.   Kto wypłaca zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy może być wypłacany przez większe zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pozostałych przypadkach. Osoba uzyskująca zasiłek opiekuńczy otrzyma do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego dokument, na podstawie którego sporządzi swoje rozliczenie roczne. W zależności od tego, czy zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę czy też przez ZUS świadczeniobiorca otrzyma odpowiednio PIT-11 lub PIT-11A. Wypłacane zasiłki wyszczególnione zostaną w polach 40 i 41 w PIT-11A oraz 64 i 68 w PIT-11.

Rozlicz PIT - zasady rozliczeń

18.10.2021
PIT czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Na szczęście rozliczenie PIT nie jest trudne. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć w wyznaczonym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki nowoczesnej technologii i wielu programom online do rozliczania PIT i złożenia deklaracji podatkowej każdy podatnik może to zrobić bez problemu. Wybór formularza Podstawowy problem wielu podatników dotyczy wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy. Najpopularniejszy z nich to druk PIT-37, który wypełniają osoby zarabiające na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych.  W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci. PIT-36 składają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczają się według skali podatkowej. Dodatkowo ten PIT składają również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych, PIT 36-L składają przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy. Natomiast PIT-28 przeznaczony jest dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych. PIT 38 rozliczają podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu. PIT 39 rozliczają osoby, które osiągają przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami. Terminy rozliczeń PIT Rozliczenia należy dokonywać co roku, pit za 2021 rok należy rozliczyć w terminie do 2 maja 2022 roku. Wyjątek stanowi 28 PIT który trzeba uregulować do 28 lutego 2022 roku. Obecnie proces ten nie powinien przysporzyć większych problemów, ponieważ istnieje wiele prostych w obsłudze programów online do rozliczania. Wystarczy wprowadzić dane, a kreator przeprowadzi przez poszczególne etapy wypełniania deklaracji. W PIT 37 rozliczenie jest przygotowywane na podstawie pit 11, który przekazuje pracownikom i osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawca.  Wysokość podatku Wysokość podatku zależy od stawki, która z kolei obliczana jest w oparciu o podstawę opodatkowania. Na dzień dzisiejszy do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%. Powyżej tego progu podatkowego, stawka wynosi 32%. Przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy, która ma ujednoliconą stawkę 19%. Przekaż 1,5% organizacji pożytku publicznego Każdy w zeznaniu rocznym rozliczając się z Urzędem Skarbowym może wskazać organizację pożytku publicznego, której przeznaczy 1,5%. Zgodnie z prawem może przekazać jedynie organizacji, która ma status OPP. W tym celu należy wskazać jej numer KRS, możliwe staje się również wskazanie celu szczególnego. Przekaż 1,5% podatku dla podopiecznych Fundacji Miej Serce. Nasz numer KRS: 0000 368 135.